Gwarancja

Nobel Biocare udziela gwarancji na niektóre produkty Nobel Biocare. Warunki tych gwarancji zostały nakreślone w Programie Gwarancyjnym Nobel Biocare („Program Gwarancyjny”):

1. Gwarancje dla podmiotu świadczącego usługi medyczne

1.1 Dożywotnia gwarancja na implanty

Nobel Biocare gwarantuje wymianę każdego implantu produkcji Nobel Biocare, jeżeli ten nie utrzyma się w kości, do której został wszczepiony. Nobel Biocare darmowo wymienia implant oraz komponenty odtwórcze Nobel Biocare umieszczone na implancie w momencie stwierdzenia wady na taki sam implant i komponenty odtwórcze Nobel Biocare, jakie zostały umieszczone na implancie w momencie stwierdzenia wady (jedyne możliwe zmiany związane są ze średnicą i/lub długością).

1.2 Dożywotnia gwarancja na komponenty 

Nobel Biocare gwarantuje darmową wymianę wszelkich nietymczasowych i nieprowizorycznych wadliwych komponentów na ten sam komponent. Poza wymianą wadliwego komponentu Nobel Biocare, Nobel Biocare dokonuje również darmowej wymiany innych nietymczasowych i nieprowizorycznych komponentów Nobel Biocare lub implantu Nobel Biocare, na którym wadliwy komponent Nobel Biocare został umieszczony, na komponent Nobel Biocare lub implant Nobel Biocare, jeżeli omawiany komponent lub implant musi zostać wymieniony w trakcie wymiany wadliwego komponentu Nobel Biocare.

1.3 Dziesięcioletnia gwarancja na łączniki protetyczne Nobel Biocare umieszczone na implantach Nobel Biocare

W przypadku, gdy nietymczasowy, nieprowizoryczny łącznik protetyczny jest umieszczony na implancie niebędącym produktem Nobel Biocare, gwarancja określona w powyższej klauzuli 1.2 jest ograniczona do okresu dziesięciu (10) lat od daty umieszczenia łącznika protetycznego na implancie niebędącym produktem Nobel Biocare.

1.4 Gwarancja na produkty NobelProcera i Procera

Niezależnie od gwarancji określonych w klauzulach 1.2 i 1.3, w przypadku produktów NobelProcera oraz Procera, Nobel Biocare gwarantuje darmową wymianę wszelkich nietymczasowych, nieprowizorycznych produktów NobelProcera lub Procera, które ulegną usterce w ciągu pięciu (5) lat od umieszczenia w jamie ustnej pacjenta. Poza wymianą wadliwego produktu NobelProcera lub Procera, Nobel Biocare dokonuje również darmowej wymiany innych nietymczasowych i nieprowizorycznych komponentów odtwórczych Nobel Biocare lub implantu Nobel Biocare, na którym wadliwy komponent odtwórczy NobelProcera lub Procera został umieszczony, na komponent odtwórczy Nobel Biocare lub implant Nobel Biocare, jeżeli omawiany komponent odtwórczy lub implant musi zostać wymieniony w trakcie wymiany wadliwego komponentu odtwórczego NobelProcera lub Procera. Zaczepy (części pierwotne i wtórne) oraz szyny implantów NobelProcera dla protez nakładkowych są wyłączone z niniejszej gwarancji.

1.5 Wymiana implantów niebędących produktem Nobel Biocare

Nobel Biocare oferuje wymianę implantów niebędących produktem Nobel Biocare na darmowy implant NobelReplace na poniższych warunkach:

 1. Wstawiony został implant niebędący produktem Nobel Biocare, którego bezpieczeństwo i skuteczność jest potwierdzona co najmniej dwuletnimi danymi klinicznymi dla tego konkretnego implantu, w oparciu o zgłoszone dane dotyczące co najmniej 10 pacjentów, opublikowane w dzienniku wzajemnych weryfikacji; oraz
 2. Na implancie niebędącym produktem Nobel Biocare dnia 1 marca 2010 r. lub po tej dacie został umieszczony Produkt NobelProcera lub Produkt Procera; oraz
 3. Gwarancja na implant niebędący produktem Nobel Biocare (udzielona przez producenta implantu niebędącego produktem Nobel Biocare) jest nieważna wyłącznie z tego powodu, że na implancie niebędącym produktem Nobel Biocare został umieszczony Produkt NobelProcera lub Produkt Procera; oraz
 4. Podmiot świadczący usługi medyczne dostarczy kopię odrzucenia gwarancji przez wytwórcę implantu niebędącego produktem Nobel Biocare do Nobel Biocare; oraz
 5. Podmiot świadczący usługi medyczne dostarczy dokumentację przypadku do Nobel Biocare (w tym prześwietlenie wykonane na etapie planowania, prześwietlenie wykonane po operacji, kolejne prześwietlenie, fotografię implantu niebędącego produktem Nobel Biocare wykonaną w dniu ekstrakcji, implant niebędący produktem Nobel Biocare po ekstrakcji oraz Produkt NobelProcera lub Produkt Procera).

2. Specjalna gwarancja udzielana pacjentowi na belkę implantologiczną stanowiącą część protezy nakładkowej NobelProcera

W przypadku belki implantologicznej stanowiącej część protezy nakładkowej NobelProcera (karta gwarancyjna pacjenta), Nobel Biocare gwarantuje darmową wymianę wszelkich belek implantologicznych stanowiących część protezy nakładkowej NobelProcera, które ulegną usterce w ciągu pięciu (5) lat od umieszczenia w jamie ustnej pacjenta. Zaczepy (części pierwotne i wtórne) oraz szyny implantów NobelProcera dla protez nakładkowych są wyłączone z niniejszej gwarancji.

3. Zakres gwarancji

Wszelkie gwarancje udzielone w ramach niniejszego Programu Gwarancyjnego są ograniczone do wymiany wadliwego produktu i dodatkowych komponentów (implanty, komponenty), jak to zostało opisane odpowiednio w klauzulach 1.1 i 1.2 (w tym koszt dostawy produktów zamiennych do podmiotu świadczącego usługi medyczne). W szczególności, Nobel Biocare nie udziela podmiotowi świadczącemu usługi medyczne lub pacjentowi rekompensaty za jakiekolwiek dodatkowe komponenty, narzędzia, koszty leczenia lub inne koszty i wydatki wynikające z wymiany wadliwego produktu. W przypadku, gdy jeden z produktów, który ma zostać wymieniony w ramach gwarancji, nie jest już dostępny na rynku, możliwe jest wybranie alternatywnego rozwiązania.

4. Kwalifikowalność

4.1

Aby czerpać korzyści z gwarancji określonych w klauzulach 1 i 2, podmiot świadczący usługi medyczne musi:

 1. Korzystać wyłącznie z komponentów chirurgicznych i protetycznych Nobel Biocare w danym przypadku medycznym, w którym produkt Nobel Biocare okazał się wadliwy, w tym implantów, śrub zamykających, łączników gojących, łączników stałych, śrub protetycznych, cylindrów protetycznych, koronek, mostków i belek.
 2. Prowadzić leczenie zgodnie z procedurami i instrukcjami określonymi przez Nobel Biocare, opublikowanymi w okresie prowadzenia leczenia i zgodnie z przyjętą praktyką dentystyczną, w szczególności nie korzystać z przeciwwskazanych technik implantologicznych i odtwórczych.
 3. Upewnić się, że pacjent stosuje się do ogólnie przyjętych standardów właściwej higieny jamy ustnej. W przypadku implantów, zaleca się przeprowadzenie badania utrzymania higieny jamy ustnej dwa razy do roku.
 4. W momencie przedłożenia kwestionariusza zażaleń, zgłoszenia wady implantu (gwarancja) oraz złamania implantu lub zażalenia dotyczącej produktu NobelProcera, posiadać rozliczony rachunek Nobel Biocare, co oznacza, że wszelkie płatności na rzecz Nobel Biocare lub jakiegokolwiek podmiotu stowarzyszonego są uiszczane na bieżąco. 
 5. W szczególności w przypadku Produktów NobelProcera oraz Produktów Procera: stosować się do instrukcji obsługi i materiałów sporządzonych przez Nobel Biocare, opublikowanych w okresie przygotowania, zaprojektowania i ukończenia.

Każdy przypadek niezastosowania się do postanowień powyższych punktów (a) do (e), będzie skutkował nieważnością gwarancji udzielonych w ramach Programu Gwarancyjnego.

4.2

Nobel Biocare nie jest zobowiązana do zapewniania jakichkolwiek korzyści w ramach Programu Gwarancyjnego, w odniesieniu do produktu Nobel Biocare, jeżeli wada produktu została spowodowana urazem lub działaniem pacjenta.

4.3

Niniejszy Program Gwarancyjny nie ma zastosowania do produktów wykonywanych lub modyfikowanych specjalnie na życzenie podmiotu świadczącego usługi medyczne, a także tymczasowych systemów implantów.

5. Roszczenia

5.1

Aby zgłosić roszczenie w ramach niniejszego Programu Gwarancyjnego, należy wysłać podpisany, ostemplowany i wypełniony Kwestionariusz reklamacyjny, Wady Implantu (Gwarancja) i Złamania Implantu, wraz z wadliwym produktem i innymi komponentami umieszczonymi przez podmiot świadczący usługi medyczne do Nobel Biocare w ciągu trzech miesięcy od stwierdzenia wady produktu. W przypadku wady implantu, konieczne jest przesłanie prześwietlenia wadliwego implantu. Przed przesłaniem implantu i innych komponentów zastosowanych w leczeniu, należy upewnić się, że wszelkie produkty zostały poddane sterylizacji.

5.2

W przypadku Produktów NobelProcera oraz Produktów Procera, reklamację należy zgłosić poprzez oprogramowanie NobelProcera, wraz z oryginalną nazwą pliku oraz odpowiednim kodem reklamacji. W przypadku mostów NobelProcera mocowanych na implanach, należy wypełnić Kwestionariusz reklamacyjny.

6. Modyfikacja lub wygaśnięcie Programu Gwarancyjnego

Nobel Biocare może w każdej chwili dokonać zmian lub przerwać obowiązywanie Programu Gwarancyjnego, w całości lub częściowo. Zmiany lub wygaśnięcie Programu Gwarancyjnego nie mają wpływu na gwarancje udzielone w ramach tego Programu Gwarancyjnego w odniesieniu do produktów wykorzystanych przed datą zmiany lub wygaśnięcia.

7. Ograniczenia Programu Gwarancyjnego

Z WYJĄTKIEM GWARANCJI OPISANYCH W POWYŻSZYCH KLAUZULACH 1 I 2, ANI NOBEL BIOCARE, ANI ŻADEN PODMIOT STOWARZYSZONY, KTÓRY WYTWARZA LUB DYSTRYBUUJE JAKIEKOLWIEK KOMPONENTY NOBEL BIOCARE, NIE UDZIELA GWARANCJI W ODNIESIENIU DO KOMPONENTÓW NOBEL BIOCARE, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, PISEMNYCH LUB USTNYCH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Dodatkowo, Nobel Biocare i podmioty stowarzyszone wykluczają wszelką odpowiedzialność wobec podmiotu świadczącego usługi medyczne za utracone zyski, dochody lub korzyści, niedochowanie zgodności z ogólnie przyjętymi standardami praktyk dentystycznych przez podmiot świadczący usługi medyczne i wszelkie inne bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody wynikające z projektu, składu, stanu, korzystania lub wykonania komponentów Nobel Biocare.

8. Zakres zastosowania gwarancji

Gwarancje udzielone w ramach niniejszego Programu Gwarancyjnego są udzielane wyłącznie na rzecz kwalifikujących się podmiotów świadczących usługi medyczne i nie są udzielane żadnym osobom lub podmiotom, w tym pacjentom, z wyjątkiem gwarancji udzielonej bezpośrednio pacjentowi na mocy powyższej klauzuli 2.

9. Całość umowy

9.1

Z wyjątkiem postanowień niniejszego Programu Gwarancyjnego, ani Nobel Biocare, ani jakikolwiek podmiot stowarzyszony Nobel Biocare, nie udziela zapewnień, gwarancji, porozumień lub innych zobowiązań związanych z produktami Nobel Biocare. Niniejszy Program Gwarancyjny określa całość rozumienia i zastępuje wszelkie uprzednie umowy i dyskusje związane z przedmiotem tego programu.

9.2

Niniejszy Program Gwarancyjny ma zastosowanie do wszystkich spółek Nobel Biocare.

9.3

W odniesieniu do rynków obsługiwanych przez dystrybutorów, mogą mieć zastosowanie inne warunki. W celu uzyskania informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem Nobel Biocare.

© 2015 Nobel Biocare Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wdrożenie i opieka: Migomedia.

  Imię *
  Nazwisko *
  Nazwa kliniki *
  Miasto *
  E-mail *
  Nr tel. *
  Temat szkolenia *

  Data kursu *

  Treść wiadomości
  * pola obowiązkowe
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu („Dane Osobowe”) przez Nobel Biocare Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000028259 („ NOBEL BIOCARE POLSKA SP Z O O”) w celach marketingowych.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w tym na podany przeze mnie adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Nobel Biocare do i przetwarzanie Danych Osobowych przez podmioty z grupy kapitałowej Nobel Biocare w celu informowania mnie o produktach i usługach oferowanych przez te podmioty.
  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.) informujemy, że Nobel Biocare będzie administratorem Pana/Pani Danych Osobowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Danych Osobowych i ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych oraz wyrażenie przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
  Call Now Button