Warunki korzystania z serwisu

Witamy na stronie Nobel Biocare. Nobel Biocare Services AG i podmioty stowarzyszone udostępniają niniejszą stronę internetową na następujących warunkach.  Odwiedzenie strony www.nobelcare.pl („Strona”) oznacza zaakceptowanie poniższych warunków („Warunki”) oraz innych warunków włączonych przez odniesienie; w przypadku braku zgody na akceptację tych warunków, nie należy korzystać z tej Strony. Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami. Nobel Biocare może dokonać aktualizacji Warunków w każdej chwili, bez uprzedniego powiadamiania o tym fakcie. Najnowszą wersja Warunków dostępna jest poprzez kliknięcie hipertekstu „Warunki”, umieszczonego na dole niniejszej Strony.

1 Definicje

Poniższe definicje stanowią integralną część niniejszych Warunków.

 1. Nobel Biocare” lub „My” oznacza Nobel Biocare Services AG oraz spółkę Nobel Biocare, tak jak zostało to wyszczególnione na fakturze użytkownika lub innym dokumencie potwierdzającym;
 2. Użytkownik” oznacza osobę lub firmę korzystającą z niniejszej Strony i/lub dokonującą zakupu Produktów Nobel Biocare;
 3. Strona” oznacza stronę internetową pod adresem nobelbiocare.pl;
 4. Warunki” oznaczają niniejsze warunki, w tym wszelkie inne warunki włączone przez odniesienie

2 Korzystanie z niniejszej Strony

Wchodząc na Stronę użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będzie korzystał z tej Strony do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub zabronionych niniejszymi Warunkami. Zabronione jest korzystanie ze Strony w jakikolwiek sposób, który mógłby prowadzić do zniszczenia, wyłączenia, przeciążenia lub wywarcia negatywnego wpływu na serwer lub sieć Nobel Biocare lub podmiotów stowarzyszonych. Zabronione jest uzyskiwanie lub próba uzyskania nieupoważnionego dostępu do jakiegokolwiek obszaru niniejszej Strony, który jest chroniony hasłem, lub do jakichkolwiek innych systemów lub sieci komputerowych połączonych z jakimkolwiek serwerem Nobel Biocare, poprzez włamanie lub w inny sposób.

Wszelkie informacje udostępniane są przez Nobel Biocare na niniejszej Stronie w celu zapewnienia natychmiastowego dostępu, mając na uwadze wygodę zainteresowanych osób. Spółka Nobel Biocare stara się udostępniać dokładne i aktualne informacje, jednakże nie udziela żadnych zapewnień lub gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, odnośnie do dokładności lub kompletności informacji umieszczonych na niniejszej Stronie i jest wyłączona z jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z niniejszej Strony i jakiejkolwiek strony, do której zapewnia odniesienie. Informacje i materiały zamieszczone na niniejszej Stronie mają charakter ogólny i nie stanowią porady dotyczącej jakiegokolwiek konkretnego przypadku medycznego. W celu uzyskania konkretnej porady dotyczącej  leczenia należy zgłosić się do odpowiedniego podmiotu świadczącego usługi medyczne.1 Nobel Biocare może zmienić zawartość niniejszej Strony w każdej chwili i nie przyjmuje odpowiedzialności za jej aktualizację. Dostęp i korzystanie z niniejszej Strony oraz jakiejkolwiek strony internetowej, do której zapewnione jest odniesienie z niniejszej Strony, oraz jej zawartości odbywa się na odpowiedzialność użytkowników. Ani Nobel Biocare, ani jakakolwiek inna strona trzecia zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczenie Strony lub jakiejkolwiek Strony, do której zapewnione jest odniesienie z niniejszej Strony, nie jest odpowiedzialna w jakikolwiek sposób za wszelkie bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe, pośrednie lub stanowiące wykroczenie szkody wynikające z dostępu, korzystania lub niemożliwości skorzystania z niniejszej Strony lub jakiejkolwiek strony, do której zapewnione jest odniesienie z niniejszej Strony lub jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści.

Brak oferty i brak zaproszenia: Informacje zamieszczone na niniejszej Stronie nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub wejścia w posiadanie, obrotu lub jakiejkolwiek transakcji jakimikolwiek papierami wartościowymi Nobel Biocare. (Inwestorzy nie muszą brać pod uwagę niniejszych informacji w celach inwestycyjnych).

Informacje prognozujące: Niniejsza Strona może zawierać informacje prognozujące. Tego typu informacje są pod różnymi względami niepewne, w tym w zakresie naukowym, biznesowym, ekonomicznym lub finansowym, dlatego też rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od tych przedstawionych.

Informacje dotyczące produktów: niektóre produkty przedstawione lub opisane na niniejszej Stronie mogą nie być dostępne lub prawnie udostępnione, wprowadzone na rynek lub mogą nie posiadać licencji zezwalającej na sprzedaż na wszystkich rynkach. Należy skontaktować się z lokalnym biurem Nobel Biocare, w celu zapoznania się z obecną ofertą produktów i ich dostępnością. Wizerunki produktów zamieszczone na niniejszej Stronie nie zawsze przedstawiają ich rzeczywistą skalę. Wszelkie produkty Nobel Biocare są udostępnione do zakupu jedynie przez licencjonowanych lekarzy. Odwiedź stronę Program Gwarancyjny w celu uzyskania dalszych informacji na temat programu gwarancyjnego Nobel Biocare.

Informacje dotyczące podmiotów świadczących usługi medyczne: Ani Nobel Biocare, ani żaden podmiot stowarzyszony wytwarzający lub dystrybuujący komponenty lub inne produkty Nobel Biocare nie udziela zapewnień, gwarancji, ugody lub innych zobowiązań, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do kwalifikacji lub standardu opieki świadczonej przez podmioty świadczące usługi medyczne, wymienione lub stanowiące przedmiot odniesienia na niniejszej Stronie. Spółka Nobel Biocare nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek błędy lub pominięcia lub za korzystanie lub wyniki uzyskane dzięki korzystaniu z tych informacji. Podmioty świadczące usługi medyczne wymienione lub będące przedmiotem odniesienia na niniejszej Stronie, są klientami Nobel Biocare. Jednakowoż, nie należy rozumieć, że Nobel Biocare i jakikolwiek pojedynczy podmiot świadczący usługi medyczne zawarli wzajemnie jakąkolwiek umowę partnerstwa, spółki joint venture lub agencyjną. Nobel Biocare nie jest organem wydającym licencje lub zarządzającym działalnością stomatologów; należy zwrócić się do właściwego organu wydającego licencje stomatologiczne, w celu zweryfikowania ważności licencji lub statusu podmiotu. Nobel Biocare nie udziela zapewnień dotyczących statusu licencyjnego poszczególnych podmiotów świadczących usługi medyczne.

3 Gwarancja

Nobel Biocare udziela gwarancji na swoje Produkty, zgodnie z Programem Gwarancyjnym Nobel Biocare. Warunki Programu Gwarancyjnego, w tym, lecz niewyłącznie, informacje na temat kwalifikowalności, zakresu gwarancji oraz postępowania w sprawie roszczeń, znajdują się tutaj. Program Gwarancyjny Nobel Biocare stanowi integralną część niniejszych Warunków.

4 Odpowiedzialność wynikająca z korzystania z Produktów

Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność wynikającą z korzystania z Produktów, zarówno osobno, jak i w połączeniu z innymi produktami nie wytwarzanymi przez Nobel Biocare. Nobel Biocare nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za szkody pośrednie lub wynikowe.

Program Gwarancyjny Nobel Biocare zastępuje wszelkie domyślne gwarancje, zaś wszelkie domyślne gwarancje zostają wykluczone w pełnym dozwolonym zakresie. Ani Nobel Biocare, ani żaden podmiot stowarzyszony, który wytwarza lub dystrybuuje jakiekolwiek komponenty Nobel Biocare, nie udziela gwarancji w odniesieniu do komponentów Nobel Biocare, wyraźnych lub dorozumianych, pisemnych lub ustnych, w tym gwarancji wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Dodatkowo, Nobel Biocare i podmioty stowarzyszone wykluczają wszelką odpowiedzialność wobec podmiotu świadczącego usługi medyczne za utracone zyski, dochody lub korzyści, niedochowanie zgodności z ogólnie przyjętymi standardami praktyk dentystycznych przez podmiot świadczący usługi medyczne i wszelkie inne bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody wynikające z projektu, składu, stanu, korzystania lub wykonania komponentów Nobel Biocare.

Pomimo faktu, iż informacje i zalecenia zamieszczone na niniejszej Stronie zostały przedstawione w dobrej wierze i są uznawane za właściwe, Nobel Biocare nie udziela jakichkolwiek zapewnień lub gwarancji w odniesieniu do kompletności lub dokładności informacji. Informacje są dostarczane pod warunkiem, że otrzymująca je osoba dochowa uprzednich starań w kierunku zapewnienia odpowiedniego ich wykorzystania. Nobel Biocare nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za szkody jakiejkolwiek natury, wynikające z korzystania lub opierania się na informacjach zamieszczonych na niniejszej Stronie lub Produktów, do których odnoszą się te informacje. Nobel Biocare stanowczo zaleca ukończenie formalnej edukacji podyplomowej w zakresie stosowania implantów oraz ścisłe przestrzeganie procedur opisanych w podręcznikach dotyczących implantów i instrukcjach korzystania, wydanych przez Nobel Biocare. Ani Produkty, ani jakiekolwiek informacje udostępnione przez Nobel Biocare nie mają na celu zastąpienia usług wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia lub stanowić zamiennik porady medycznej ze strony podmiotów świadczących usługi medyczne.

Nobel Biocare nie udziela gwarancji w zakresie dokładności lub aktualności materiałów znajdujących się na niniejszej Stronie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia znajdujące się w materiałach.

5 Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące niniejszej Strony i Produktów stanowią wyłączną własność Nobel Biocare lub licencjodawców, w stosownych przypadkach. Wszelkie teksty, grafiki, interfejsy, fotografie, znaki towarowe, logotypy, dźwięki, muzyka, filmy wideo, układ graficzny i kod komputerowy zawarte na niniejszej Stronie są własnością Nobel Biocare i podlegają kontroli i procedurze udzielania licencji ze strony Nobel Biocare oraz są chronione prawem autorskim, patentowym i handlowym oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i ochroną przed nieuczciwą konkurencją.

a) Prawo autorskie
Niniejsza Strona oraz informacje na niej zamieszczone i stanowiące przedmiot odniesienia, są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, reprodukowanie, ponowna publikacja, przekazywanie, tłumaczenie, retransmitowanie lub inne formy korzystania są surowo wzbronione. Wnioski o udzielenie zgody na reprodukcję jakichkolwiek informacji zamieszczonych na niniejszej Stronie należy kierować do Nobel Biocare Services AG, Legal Department, P.O. Box, CH-8058 Zurich-Airport lub na adres legal@nobelbiocare.com

Osoby posiadające dostęp do MyLibrary, mogą pobierać niektóre materiały stanowiące własność Nobel Biocare, w celu wykorzystania we własnych materiałach lub na stronie internetowej. Ta niewyłączna, nieprzekazywalna, darmowa i odwołalna licencja jest udzielana przez Nobel Biocare. Nobel Biocare może w każdej chwili wycofać tę licencję. Przy pobieraniu i korzystaniu z materiałów Nobel Biocare, należy każdorazowo wyraźnie wskazać, że materiały te należą do Nobel Biocare (zapewniając odniesienie za pomocą informacji o prawach autorskich © Nobel Biocare Services AG) i należy powstrzymać się od umieszczania jakiejkolwiek deklaracji, która mogłaby sugerować, że Nobel Biocare wspiera działalność użytkownika lub że działalność użytkownika jest częścią Nobel Biocare lub jakiegokolwiek podmiotu należącego do Nobel Biocare Group. Należy powstrzymać się od dokonywania zmian lub modyfikacji wszelkich materiałów dostępnych do pobrania. Materiały dostępne do pobrania mogą w każdej chwili zostać wycofane lub zmodyfikowane przez Nobel Biocare, bez uprzedniego powiadomienia. Nobel Biocare nie udziela jakichkolwiek zapewnień w odniesieniu do odpowiedniego zastosowania lub legalności korzystania z tego rodzaju materiałów, określonej przez sądownictwo w kraju użytkownika. Należy zapoznać się z lokalnym prawodawstwem i przepisami, w celu stwierdzenia, czy dany sposób korzystania z materiałów jest prawnie dozwolony. Nobel Biocare nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające lub związane z korzystaniem przez stronę trzecią, w tym użytkownika, z jakichkolwiek materiałów dostępnych do pobrania w dziale MyLibrary; użytkownik wyraża również zgodę na pełne zabezpieczenie Nobel Biocare przed wszelkimi bezpośrednimi i pośrednimi odszkodowaniami oraz uzasadnionymi kosztami prawnymi, które mogą zostać poniesione w wyniku korzystania przez użytkownika z materiałów Nobel Biocare.

b) Wytyczne w zakresie znaku towarowego
Nazwa Nobel Biocare jest synonimem najwyższej jakości produktów i usług stomatologii odtworzeniowej i estetycznej. Znaki towarowe Nobel Biocare stanowią standardy doskonałości i niezmiennie wysokiej jakości, kojarzone z marką Nobel Biocare. W celu poprawy czytelności, Nobel Biocare nie stosuje znaków ™ lub ® w tekście lub na zdjęciach i innych wizerunkach w odniesieniu do własnych znaków towarowych zamieszczonych na niniejszej Stronie i może nie stosować znaków ™ lub ® oznaczając produkty stron trzecich. Jednakże czyniąc to Nobel Biocare nie zrzeka się żadnego prawa do zarejestrowanego znaku towarowego i w pełni uznaje prawa stron trzecich do odpowiednich znaków towarowych. Należy zapoznać się z Wykazem znaków towarowych Nobel Biocare, w celu uzyskania dalszych informacji na temat znaków towarowych i usługowych Nobel Biocare. Wykaz znaków towarowych stanowi integralną część niniejszych Warunków. Zastrzega się wszelkie prawa, które nie zostały tu wyraźnie przyznane. Nobel Biocare nie zrzeka się żadnego prawa do zarejestrowanego znaku towarowego, znaku usługowego i innych praw własności intelektualnej i żaden element niniejszego tekstu nie może być interpretowany w sposób przeciwny.

Ważne jest odpowiednie korzystanie ze znaków towarowych i usługowych Nobel Biocare. Użytkownik może korzystać ze znaków towarowych, usługowych lub nazw produktów, w celu odniesienia się do produktów i usług No, pod warunkiem stosowania się do niniejszych wytycznych. Zabronione jest wprowadzanie konsumentów w błąd, sugerując sponsoring, przynależność lub wspieranie działalności użytkownika lub jego produktów lub usług. Zabronione jest dyskredytowanie Nobel Biocare oraz któregokolwiek z podmiotów zależnych.

Odnosząc się do produktów Nobel Biocare, należy stosować odpowiednie symbole znaków towarowych, zgodnie z naszym aktualnym Wykazem znaków towarowych.

Zwyczajowym sposobem wyróżnienia znaków towarowych spośród innych słów lub rzeczowników jest stosowanie wielkich liter oraz odpowiedniego znaku towarowego i właściwego deskryptora. Przykłady:

 • Prawidłowo: “NobelGuide® jest kompleksową koncepcją leczenia wszelkich objawów”.
 • Nieprawidłowo: „NobelGuide jest kompleksową koncepcją leczenia wszelkich objawów”.

Korzystając ze znaków towarowych, znaków usługowych i nazw produktów Nobel Biocare, należy uwzględnić przypisanie własności znaku towarowego Nobel Biocare w części dokumentacji lub reklamy zawierającej informacje o źródłach. Należy stosować się do następującego formatu: „Nobel Biocare, NobelProcera, NobelGuide i All-on-4 stanowią znaki towarowe grupy Nobel Biocare”.

c) Patenty
Produkty mogą być objęte jednym lub większą liczbą patentów, wymienionych w Dokumencie oznaczania patentów. Dokument oznaczania patentów stanowi integralną część niniejszych Warunków. Dodatkowo, Produkty mogą być chronione patentami, co może obejmować kwestię korzystania z danego Produktu w połączeniu z jednym lub większą liczbą innych Produktów. Zakup oryginalnego produktu Nobel Biocare obejmuje licencję w zakresie łączenia tego produktu z innymi oryginalnymi produktami Nobel Biocare, w ramach opatentowanej kombinacji, w tym, lecz niewyłącznie, kombinacji objętej patentem U.S. Patent No. 6 733 291 oraz 8 721 335. Tego rodzaju licencja nie obejmuje kombinacji z produktami niewytwarzanymi przez Nobel Biocare. Żaden inny producent nie jest upoważniony do udzielenia takiej licencji.

O ile spółka Nobel Biocare nie udzieliła wyraźnego upoważnienia, zabrania się nabywcom oryginalnych, opatentowanych produktów Nobel Biocare odsprzedawania tych Produktów podmiotom innym, niż pacjentom (lub upoważnionym na mocy obowiązującego prawa) oraz eksportowania oryginalnych produktów Nobel Biocare.

6 Polityka ochrony prywatności

Nobel Biocare zobowiązuje się chronić prywatność użytkownika. Polityka ochrony prywatności Nobel Biocare, wyszczególniona poniżej, obejmuje gromadzenie, korzystanie i ujawnianie danych osobowych użytkowników niniejszej Strony i służy wyjaśnieniu uzasadnionych środków zapobiegawczych stosowanych przez Nobel Biocare, w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Odwiedzając niniejszą Stronę, komunikując się z Nobel Biocare oraz udostępniając dane osobowe Nobel Biocare za pomocą niniejszej Strony, użytkownik uznaje i zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez Nobel Biocare, co zostało wyszczególnione w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Niniejsza polityka ochrony prywatności stanowi integralną część niniejszych Warunków.

a) Gromadzenie danych przez Nobel Biocare
Gromadzimy infomacje osobowe w sytuacji zarejestrowania się użytkownika w celu korzystania z niniejszej Strony oraz dokonania zakupu naszych Produktów lub usług przez użytkownika. Informacje osobowe stanowią wszelkie informacje, które umożliwiają osobową identyfikację użytkownika, takie jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu, informacje o karcie kredytowej i wszelkie inne informacje niebędące publicznie dostępne. Użytkownik ma prawo wglądu i sprostowania danych osobowych zgromadzonych od użytkownika przez Nobel Biocare.

b) Ciasteczka
Tak jak wiele innych stron internetowych, Nobel Biocare wykorzystuje ciasteczka w celu gromadzenia informacji o anonimowych użytkownikach. Ciasteczka są identyfikatorami alfanumerycznymi, które przekazujemy do dysku twardego w komputerze użytkownika poprzez wyszukiwarkę, z której korzysta użytkownik. Umożliwiają nam one magazynowanie zawartości koszyka zakupów użytkownika do momentu, w którym użytkownik jest gotowy do rozliczenia, rozpoznanie wyszukiwarki użytkownika podczas jego wizyty na Stronie oraz zapewnianiu użytkownikowi informacji na temat Produktów, którymi użytkownik jest zainteresowany. Dzięki temu możemy spersonalizować ponowne wizyty użytkownika i oszczędzić czas podczas rozliczenia. Uniemożliwienie wykorzystywania ciasteczek w wyszukiwarce użytkownika jest możliwe poprzez wyłączenie tej funkcji, jednakże w celu czerpania korzyści z bycia zarejestrowanym użytkownikiem, wyszukiwarka użytkownika musi akceptować korzystanie z ciasteczek.

c) Korzystanie z danych przez Nobel Biocare
Nobel Biocare korzysta z danych osobowych użytkownika w celu dokonywania ulepszeń i prowadzenia niniejszej Strony, serwisu dla klientów i innych usług, w tym marketingowych (np. newslettery i inne informacje produktowe otrzymywane drogą mailową) oraz do komunikowania się z użytkownikiem. Informacje osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane przez Nobel Biocare, podmioty stowarzyszone i/lub strony trzecie, działające na podstawie instrukcji udzielonych przez Nobel Biocare, zgodnie z niniejszą Polityką ochrony prywatności. Użytkownik ma prawo do darmowego niewyrażenia zgody na przetwarzanie informacji osobowych gromadzonych przez Nobel Biocare.

d) Ujawnianie danych i bezpieczeństwo danych
Nobel Biocare stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem do nich przez strony trzecie poza grupą Nobel Biocare oraz przed innymi bezprawnymi formami ich przetwarzania. Środki te zostaną również wdrożone przez jakikolwiek podmiot przetwarzający dane osobowe użytkownika, zgodnie z niniejszą polityką ochrony prywatności. Na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika na ujawnienie danych, Nobel Biocare udostępnia dane osobowe stronom trzecim jedynie w sytuacji, gdy jest to wymagane prawnie lub do celów regulacyjnych. Jednakże, użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, aby spółka Nobel Biocare korzystała i/lub ujawniała dane osobowe użytkownika, jeżeli Nobel Biocare uzna, że taka forma korzystania i/lub ujawnienie danych jest w uzasadniony sposób konieczne do (1) dochowania zgodności z procedurą prawną, (2) wyegzekwowania Warunków lub (3) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Nobel Biocare, jej pracowników, użytkowników Strony lub społeczeństwa.

e) Hiperłącza i strony internetowe stron trzecich
Niniejsza Strona może zawierać hiperłącza do stron internetowych stron trzecich, które pozostają całkowicie poza kontrolą Nobel Biocare. Niniejsza polityka ochrony prywatności ma zastosowanie jedynie do niniejszej Strony, zaś Nobel Biocare nie jest odpowiedzialny za praktyki stron trzecich związane z ochroną prywatności.

f) Kontakt
W przypadku pojawienia się pytań, wątpliwości lub uwag dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności lub przetwarzania i prostowania oraz dostępu do danych osobowych użytkownika przez Nobel Biocare, prosimy o kontakt pisemny pod adresem  Nobel Biocare Services AG, Legal Department, P.O. Box, CH-8058 Zurich-Airport lub pod adresem legal@nobelbiocare.com

7 Właściwe prawo

Niniejsze Warunki podlegają szwajcarskiemu prawu materialnemu z wyłączeniem postanowień tego prawa w zakresie konfliktów międzynarodowych oraz z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Miejscem jurysdykcji w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z korzystania z niniejszej Strony przez użytkownika jest miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Nobel Biocare Services AG w Kloten, Szwajcaria. Jednakże, Nobel Biocare może również podjąć kroki prawne względem użytkownika w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez użytkownika.

© 2015 Nobel Biocare Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wdrożenie i opieka: Migomedia.

  Imię *
  Nazwisko *
  Nazwa kliniki *
  Miasto *
  E-mail *
  Nr tel. *
  Temat szkolenia *

  Data kursu *

  Treść wiadomości
  * pola obowiązkowe
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu („Dane Osobowe”) przez Nobel Biocare Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000028259 („ NOBEL BIOCARE POLSKA SP Z O O”) w celach marketingowych.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w tym na podany przeze mnie adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Nobel Biocare do i przetwarzanie Danych Osobowych przez podmioty z grupy kapitałowej Nobel Biocare w celu informowania mnie o produktach i usługach oferowanych przez te podmioty.
  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.) informujemy, że Nobel Biocare będzie administratorem Pana/Pani Danych Osobowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Danych Osobowych i ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych oraz wyrażenie przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
  Call Now Button